voor gebruik ten opzichte van bedrijven (stand 01.06.2019)

Vertaling van de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden.
De Duitse versie is leidend.

Baustahlgewebe Services GmbH

PDF-Download


Preambule

Onze leveringen en prestaties worden - ook in de toekomst - uitsluitend op basis van de onderstaande voorwaarden uitgevoerd, ook als wij daar in individuele gevallen niet specifiek naar verwijzen. De geldigheid van de voorwaarden kan alleen door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak bij het afsluiten van de desbetreffende transactie geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten. Algemene voorwaarden, in het bijzonder de inkoopvoorwaarden van de klant, zijn niet van toepassing op onze leveringen en prestaties. Zij binden ons ook niet als wij daar in individuele gevallen niet specifiek bezwaar tegen maken; wij maken er hierbij bezwaar tegen. Uiterlijk bij ontvangst van de goederen of prestaties gelden onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden als geaccepteerd.


I. OMVANG VAN DE LEVERINGSVERPLICHTING

1. Onze offertes zijn, ook als ze op verzoek van de klant worden gedaan, vrijblijvend. Van een rechtsgeldige contractuele relatie met de klant is in principe pas sprake, wanneer wij de bestelling in tekstvorm hebben bevestigd, wat ook per fax, machinaal zonder handtekening of per e-mail kan gebeuren; hetzelfde geldt voor wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst.

Onze orderbevestiging in tekstvorm is bepalend voor de omvang, de aard en het tijdstip van de levering.

2. Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp en de uitvoering van onze producten te wijzigen. Onze catalogi en onze productpresentaties op het internet worden voortdurend herzien. Afbeeldingen en tekeningen in deze catalogi en productpresentaties zijn niet bindend en maken geen deel uit van de overeengekomen kwaliteit. Ze vormen evenmin een garantie voor houdbaarheid of kwaliteit.

3. De bij de offerte behorende documenten, zoals tekeningen, informatiebladen, afbeeldingen, schema's, bestanden enz. zijn slechts bij benadering bepalend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend worden aangeduid. De documenten blijven ons eigendom; wij behouden ons alle rechten voor. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschikking worden gesteld en moeten op verzoek te allen tijde onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

4. Afroeporders moeten tijdig en in overeengekomen deelhoeveelheden worden afgeroepen en geaccepteerd. Bij afroeporders zonder overeengekomen looptijden, productiegroottes en afnametermijnen dient de klant uiterlijk één (1) maand na de datum van de orderbevestiging hierover een bindende afspraak te maken. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, hebben wij het recht om een respijttermijn van twee weken vast te stellen en na het vruchteloos verstrijken van deze termijn de overeenkomst te ontbinden of de levering te weigeren en schadevergoeding te eisen. De volledige in de afroeporder bestelde hoeveelheid moet in ieder geval binnen 6 maanden na de bestelling door de klant worden afgenomen en betaald, tenzij anders overeengekomen.

Indien de contractuele hoeveelheid door de afzonderlijke afroepingen wordt overschreden, hebben wij het recht, maar niet de plicht, om het overschot te leveren. Wij kunnen het overschot in rekening brengen tegen de op het moment van afroep of levering geldende prijzen.

5. Kwaliteiten en afmetingen worden bepaald in overeenstemming met de DIN/EN-normen, de toelatingen van de bouwinspectie en de materiaalgegevensbladen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden of, bij afwezigheid daarvan, in overeenstemming met de handelsgebruiken. Verwijzingen naar normen, materiaalgegevensbladen of testcertificaten en informatie over kwaliteiten, afmetingen, gewichten en bruikbaarheid zijn geen toezeggingen of garanties. Dit geldt evenmin voor conformiteitsverklaringen, verklaringen van de fabrikant en overeenkomstige markeringen zoals CE en GS.

6. In geval van twijfel zijn de Incoterms in hun laatste versie bepalend voor de interpretatie van handelsclausules.


II. PRIJS

1. De prijzen gelden voor de omvang van de prestaties en leveringen die in de orderbevestigingen zijn vermeld en zijn in principe EURO-prijzen. De wettelijke omzetbelasting wordt extra gefactureerd tegen het telkens geldende tarief. Extra prestaties en speciale prestaties worden apart in rekening gebracht.

2. De prijzen gelden voor binnen- en buitenlandse leveringen af fabriek, onverzekerd, zonder douanerechten, kosten en andere heffingen en exclusief verpakking.

3. Voor zover de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op onze catalogusprijzen en de levering pas meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, gelden onze op het moment van levering geldende catalogusprijzen. Toeslagen op en herberekeningen van de overeengekomen vergoeding zijn toegestaan, indien omstandigheden, zoals materiaalkosten of verhogingen van de loon- of energiekosten, verhogingen van de openbare lasten enz. ons daartoe dwingen en de levering of prestatie later dan 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst moet plaatsvinden. Bij andere prijsverhogingen heeft de klant een recht van ontbinding indien de prijs aanzienlijk sterker is gestegen dan de algemene kosten van levensonderhoud. Leveringen van vervolgbestellingen die na het tijdstip van een prijswijziging worden gedaan, worden tegen nieuwe prijzen gefactureerd, zonder dat de klant het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.

4. Indien een afname overeengekomen is, kan deze alleen plaatsvinden in de leverende fabriek of ons magazijn onmiddellijk na kennisgeving van de gereedheid voor afname. De afnamekosten zijn voor rekening van de klant.

5. Indien de afname buiten onze schuld niet, niet tijdig of niet volledig plaatsvindt, hebben wij het recht om de goederen zonder afname te verzenden of ze op kosten en risico van de klant op te slaan en hem hiervoor kosten in rekening te brengen.


III. LEVERING

1. De leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging, maar niet voordat alle details van de uitvoering van de order opgehelderd zijn en niet voor de ontvangst van een overeengekomen vooruitbetaling of levering van materialen; wij bepalen de leveringstermijnen altijd onder voorbehoud van de eigen levering door onze leveranciers. De leveringstermijn wordt geacht in acht te zijn genomen, wanneer de te leveren goederen voor het einde van de leveringstermijn verzonden zijn of opgehaald zijn of, wanneer de verzending buiten onze schuld niet heeft plaatsgevonden, wanneer de gereedheid voor verzending is medegedeeld.

2. Overmacht en andere gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die de goede afwikkeling van de bestelling in gevaar kunnen brengen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, vertragingen in de levering door onze leveranciers, verkeers- en bedrijfsstoringen, arbeidsconflicten, materiaal- of energietekorten, hoog- en laagwater op de scheepvaartroutes, beschikbaarheid van wagons enz. geven ons het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de levering uit te stellen, zonder dat de klant hierdoor het recht heeft om schadevergoeding te eisen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het geval van laagwater op de Rijn waarbij vervoer van de goederen over de Rijn is overeengekomen. Laagwater in de zin van deze regeling wordt geacht te bestaan, wanneer de waterstand in Kaub <80 cm bedraagt, ongeacht of de te transporteren goederen langs het peil bij Kaub getransporteerd worden. De klant kan van ons een verklaring eisen of wij de overeenkomst ontbinden of dat wij de overeenkomst binnen een redelijke termijn willen uitvoeren. Als wij een dergelijke verklaring niet afleggen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bovengenoemde gebeurtenissen of omstandigheden, ook niet als deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging van de levering.

3. Als er vertraging in de levering optreedt waarvoor wij verantwoordelijk zijn, krijgen wij een redelijke respijttermijn. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant in het kader van de wettelijke bepalingen, met inachtneming van zijn plicht de schade te beperken, schadevergoeding eisen en/of de overeenkomst ontbinden, wanneer de goederen niet voor het verstrijken van de termijn gereed zijn gemeld voor levering of zijn geleverd. Een recht van ontbinding bestaat niet als wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging in de levering, d.w.z. de overschrijding van de leveringstermijn.

4. De klant heeft alleen recht op schadevergoeding in plaats van de nakoming indien de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van onze kant. Dit geldt niet in het geval van een levering op een vaste datum.

5. Leveringsverplichtingen en leveringstermijnen worden opgeschort zolang de klant met de inontvangstneming van de goederen of andere verplichtingen in gebreke blijft, zonder dat dit afbreuk doet aan onze rechten die voortvloeien uit het verzuim van de klant of zonder dat de klant de door ons toegekende kredietlimiet overschreden heeft. In dit geval gaat ook het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering over op de klant op het moment dat hij in gebreke is.

6. De oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn vervalt indien de bestelling met onze schriftelijke toestemming wordt gewijzigd.

7. Gepaste deelleveringen en afwijkingen (max. +/- 5%) van de bestelhoeveelheden zijn toegestaan, voor zover deze voor de klant, rekening houdend met de belangen van de klant, redelijk zijn.

8. Voor de gewichten en de daaruit voortvloeiende prijsberekening is de door ons of onze leverancier uitgevoerde weging doorslaggevend. Het bewijs van het gewicht wordt geleverd door overlegging van de weegbon, de leveringsbon met vermelding van het gewicht of een vergelijkbaar document. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen gewichten zonder weging volgens de norm worden bepaald. De gebruikelijke toe- en afslagen (handelsgewichten) blijven onaangetast. Het in de vrachtbrief vermelde aantal stuks, bundels enz. is niet bindend voor goederen die naar gewicht worden berekend. Tenzij een individuele weging gebruikelijk is, is het totale gewicht van de zending van toepassing. Verschillen met de berekende individuele gewichten worden naar rato over deze verdeeld.


IV. VERZENDING

1. De verzending geschiedt altijd voor rekening en risico van de klant vanaf een door ons te bepalen locatie.

2. Wij kiezen naar eigen goeddunken de wijze en de route van verzending. Meerkosten voor overeengekomen speciale wensen van de klant zijn voor rekening van de klant. Wij nemen geen enkele verplichting op ons om de goedkoopste verzending te kiezen.

3. Indien de verzending of levering op verzoek van de klant vertraging oploopt, hebben wij het recht om een redelijke termijn voor inontvangstneming vast te stellen voor de klant en na het vruchteloos verstrijken van deze termijn onmiddellijke inontvangstneming en de vergoeding van onze door de vertraging veroorzaakte schade te eisen.

4. Goederen die volgens de overeenkomst voor verzending gereed worden gemeld, moeten onmiddellijk worden afgeroepen, anders hebben wij het recht om ze na aanmaning naar onze keuze op kosten en risico van de klant te verzenden of ze naar eigen goeddunken op te slaan en onmiddellijk te factureren.

5. Indien het vervoer op de voorziene route of naar de voorziene locatie binnen de voorziene tijd buiten onze schuld onmogelijk of aanzienlijk bemoeilijkt wordt, hebben wij het recht om via een andere route of naar een andere locatie te leveren; de extra kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de klant. De klant wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om een standpunt in te nemen.

6. Het risico, met inbegrip van het risico van inbeslagneming van de goederen, gaat in alle transacties, met inbegrip van franco- en franco-huisleveringen, over op de klant bij de overhandiging van de goederen aan een expediteur of vervoerder, doch uiterlijk bij het verlaten van het magazijn of de leverende fabriek.

7. De goederen worden onverpakt geleverd en zijn niet beschermd tegen roest. Wij stellen de overeengekomen verpakkingen, beschermings- en/of transporthulpmiddelen op basis van onze ervaring en op kosten van de klant ter beschikking, die in ons magazijn worden teruggenomen. Wij nemen de kosten van de klant voor het retourtransport of voor een eigen verwijdering van de verpakking niet voor onze rekening.


V. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Op de betaling zijn de overeengekomen voorwaarden van toepassing.

2. Wij versturen de facturen voor onze leveringen en prestaties uitsluitend in gestructureerde, niet-wijzigbare en machinaal leesbare vorm (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als PDF, EDI of ZUGFeRD-XML-bestand) naar de klant via elektronische weg via e-mail of vergelijkbare elektronische middelen van verzending. De klant dient ervoor te zorgen dat door ons elektronisch verzonden facturen afgeleverd kunnen worden op het e-mailadres (of een vergelijkbaar adres) dat door de klant openbaar wordt gemaakt. De klant moet zijn technische voorzieningen, zoals filterprogramma's of firewalls, dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele geautomatiseerde elektronische antwoorden aan ons (bijv. afwezigheidsmeldingen) hoeven niet door ons in acht te worden genomen en staan een effectieve levering van de facturen niet in de weg.

3. De klant draagt de kosten van zijn betaling, met name alle soorten bankkosten.

4. Cheques worden alleen geaccepteerd onder het gebruikelijke voorbehoud. Bij betalingen van welke aard dan ook geldt de dag waarop wij over het bedrag kunnen beschikken als de dag van uitvoering.

5. Indien betalingen worden uitgesteld of later dan overeengekomen worden verricht, wordt voor de tussentijdse periode een rente van 9 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet in rekening gebracht zonder dat een aanmaning nodig is. Wij behouden ons het recht voor om verdere aanspraken te doen gelden voor schade veroorzaakt door verzuim. De klant blijft het recht voorbehouden om een lagere schade veroorzaakt door verzuim te bewijzen. Verder berekenen wij een vast bedrag voor aanmaningskosten van € 40,-- conform de wettelijke bepalingen.

6. De klant heeft niet het recht om tegenvorderingen te verrekenen, tenzij zijn vorderingen door ons zijn erkend, onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De klant heeft ook geen retentierecht op grond van betwiste tegenvorderingen.

7. Al onze vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of als wij kennis krijgen van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen. Wij hebben dan ook het recht om leveringen die op dat moment nog uitstaan, alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren of na een redelijke termijn van respijt de overeenkomst te ontbinden en/of in plaats van nakoming een schadevergoeding te eisen. Bovendien kunnen wij de doorverkoop en verwerking van de geleverde goederen verbieden en de teruggave ervan of de overdracht van het indirecte eigendom over de geleverde goederen op kosten van de klant eisen en kunnen wij de machtiging voor automatische incasso conform paragraaf IX. 7. intrekken. De klant machtigt ons hierbij reeds om in de genoemde gevallen zijn bedrijfsterrein en bedrijfsruimtes te betreden en de geleverde goederen weg te nemen.

8. Betalingen worden altijd verrekend met de oudste openstaande factuur. Zolang een oudere factuur openstaat, kan de klant bij de betaling van latere facturen geen aanspraak maken op een overeengekomen korting.

9. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat ons recht op betaling door gebrek aan solvabiliteit van de klant in gevaar komt of indien de klant een betalingsachterstand oploopt of indien zich andere omstandigheden voordoen die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van de solvabiliteit van de klant na het sluiten van de overeenkomst of indien de door ons aanvaarde kredietlimiet of de door een commerciële kredietverzekeraar getekende kredietlimiet wordt bereikt, dan kunnen wij de rechten volgens § 321 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) doen gelden. Hetzelfde geldt voor een tussen de partijen overeengekomen obligobedrag. Wij hebben dan ook het recht om betaling te eisen van alle nog niet opeisbare vorderingen uit de lopende zakelijke relatie met de klant.

VI. KLACHTEN EN MELDINGEN VAN GEBREKEN

1. Klachten wegens onvolledige of onjuiste levering of klachten wegens herkenbare gebreken moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de goederen, schriftelijk aan ons worden gemeld. Andere gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld.

Bij niet tijdig indienen van klachten of meldingen van gebreken zijn garantieclaims uitgesloten. Bij tijdige kennisgeving zijn wij verplicht tot garantie conform paragraaf VII.

2. In geval van schade tijdens het vervoer moet de klant ons een schadevaststelling van de spoorwegen of de postvervoerder of een bill of lading bezorgen.

3. Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht om de gehele levering te reclameren, tenzij de gedeeltelijke levering voor de klant geen belang heeft.


VII. GARANTIE

1. In geval van gebreken aan de geleverde goederen hebben wij het recht om binnen een garantietermijn van 12 maanden naar eigen goeddunken de gebreken te verhelpen of een vervangende levering uit te voeren. Dit geldt niet als de wet langere termijnen voorschrijft. In geval van herstel van een gebrek zijn wij volgens de wettelijke bepalingen verplicht om de noodzakelijke kosten voor het verhelpen van het gebrek te dragen, tenzij deze oplopen door het feit dat de geleverde goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering zijn gebracht.

2. De klant dient ons de door ons naar redelijkheid vast te stellen tijd en gelegenheid te geven om het gebrek te verhelpen. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Indien de aanvullende prestatie mislukt, wij een redelijke ons hiervoor gestelde respijttermijn laten verstrijken zonder een nieuwe levering uit te voeren of het gebrek te verhelpen, of indien de aanvullende prestatie onmogelijk is of door ons wordt geweigerd, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen, net zoals in het geval van ons onvermogen om de aanvullende prestatie te leveren.

4. De garantie is niet van toepassing op gebreken en/of schade als gevolg van natuurlijke slijtage, noch op gebreken en/of schade die het gevolg zijn van verkeerde of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikt gebruik, onjuiste behandeling enz., noch op invloeden die niet op grond van de overeenkomst worden verondersteld, tenzij de schade aan onze schuld te wijten is.

5. Het recht op garantie kan niet zonder onze toestemming aan derden worden overgedragen.

6. Bij onoordeelkundige wijzigingen en reparatiewerkzaamheden aan de geleverde goederen door de klant of door derden zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gebreken.

7. Voor essentiële producten van derden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de overdracht van de garantierechten waarop wij jegens de leverancier van het product van derden aanspraak kunnen maken, tenzij de voldoening van het overgedragen recht mislukt of de overgedragen vordering om andere redenen niet kan worden afgedwongen.

8. Verdere aanspraken van de klant jegens ons, op welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders overeengekomen, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade die niet aan de geleverde goederen zelf ontstaat en/of bestaat (bijv. winstderving, gevolgschade, andere financiële schade); deze vrijstelling van aansprakelijkheid geldt niet, wanneer wij verplicht aansprakelijk zijn op grond van opzet, grove nalatigheid of een garantiebelofte, wanneer een wezenlijke contractuele verplichting niet is nagekomen of in geval van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid.
In geval van nalatige, maar niet grof nalatige schending is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de typische, voorzienbare schade.

9. Bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op leveringen van andere goederen dan die welke in de overeenkomst zijn bepaald.

10. Bij goederen die als gedeclasseerd materiaal zijn verkocht, kan de koper met betrekking tot de opgegeven redenen voor de declassering en de gebreken die hij normaal gesproken zou kunnen verwachten geen rechten ontlenen aan materiële gebreken. Bij verkoop van dergelijke goederen is onze aansprakelijkheid voor materiële gebreken uitgesloten.


VIII. AANSPRAKELIJKHEID, VERJARING

1. De uitsluiting en beperking van onze verplichting tot het betalen van schadevergoeding zoals geregeld in paragraaf VII. 8. gelden mutatis mutandis ook voor alle gevallen waarin wij verplicht zijn tot het betalen van schadevergoeding wegens het niet nakomen van contractuele of vergelijkbare wettelijke verplichtingen en van verplichtingen uit onrechtmatige daad. Vorderingen volgens §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz (Duitse wet op de productaansprakelijkheid) en vorderingen wegens belemmering van de uitvoering bij het sluiten van de overeenkomst of wegens onmogelijkheid waarvoor wij verantwoordelijk zijn, blijven hierbij onverminderd van kracht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet, wanneer wij verplicht aansprakelijk zijn wegens opzet, grove nalatigheid of een garantiebelofte, bij schending van een essentiële contractuele verplichting of bij schending van het leven, het lichaam of de gezondheid.

2. Indien onze verplichting tot het betalen van schadevergoeding uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze organen, medewerkers en hulpkrachten.

3. De in lid 1 genoemde vorderingen van de klant verjaren in principe na 24 maanden, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin het risico is overgegaan. Indien de wettelijke verjaringstermijn korter dan 24 maanden is, geldt deze termijn voor de respectieve vorderingen van de klant. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid.

4. De wettelijke bepalingen inzake de bewijslast blijven onverminderd van kracht.


IX. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (goederen onder eigendomsvoorbehoud) totdat alle vorderingen, in het bijzonder ook de saldovorderingen jegens de klant waarop wij op basis van de zakelijke relatie recht hebben, zijn voldaan. Dit geldt ook indien betalingen worden gedaan voor speciaal aangewezen vorderingen.

2. Bij natrekking en vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud door de klant zijn wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Indien ons eigendom door natrekking vervalt, draagt de klant hierbij reeds de eigendomsrechten over de nieuwe zaak tot de hoogte van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan ons over en bewaart hij deze kosteloos voor ons. De hieruit voortvloeiende mede-eigendomsrechten worden beschouwd als goederen onder eigendomsvoorbehoud in de zin van lid 1. Wij nemen de overdracht aan.

3. De klant mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, tegen zijn eigen voorwaarden, indien deze voorwaarden een omvangrijk eigendomsvoorbehoud bevatten dat met deze bepalingen overeenkomt en zolang hij niet in gebreke is, verkopen mits de vorderingen uit de doorverkoop overeenkomstig de leden 4 en 6 aan ons worden overgedragen. Hij heeft niet het recht om op een andere manier over de goederen onder eigendomsvoorbehoud te beschikken; in het bijzonder geldt het recht om over de goederen onder eigendomsvoorbehoud te beschikken als zonder meer herroepen indien een insolventieprocedure over het vermogen van de klant wordt aangevraagd of de liquidatie in gang wordt gezet.

4. De vorderingen van de klant die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden hierbij reeds aan ons overgedragen. Zij dienen in dezelfde mate als de goederen onder eigendomsvoorbehoud als zekerheid. Wij nemen de overdracht hierbij aan.

5. Indien de klant de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met andere, niet door ons verkochte goederen verkoopt, dan geldt de overdracht van de vordering uit de doorverkoop alleen voor het bedrag van onze factuurwaarde van de verkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud. In geval van verkoop van goederen waarover wij volgens lid 2 mede-eigendom hebben, geldt de overdracht van de vordering voor het bedrag van dit mede-eigendom.

6. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud door de koper worden gebruikt voor het uitvoeren van een overeenkomst tot aanneming van werk, dan zijn de leden 4 en 5 mutatis mutandis van toepassing op de vordering die voortvloeit uit deze overeenkomst.

7. De klant heeft het recht om vorderingen uit de verkoop te innen volgens de leden 3, 5 en 6 tot de herroeping door ons, die te allen tijde is toegestaan. Wij maken alleen gebruik van het herroepingsrecht in de gevallen van lid 3 en paragraaf V. 6. In geen geval heeft de klant het recht om de vorderingen anderszins over te dragen. Op ons verzoek is hij verplicht zijn afnemers - voor zover wij dit niet zelf doen - onmiddellijk van de overdracht op de hoogte te stellen en ons de voor het innen vereiste informatie en documenten te verstrekken. Het is de klant niet toegestaan de goederen onder eigendomsvoorbehoud als zekerheid te verpanden of over te dragen.

8. Ons eigendomsvoorbehoud is in zoverre voorwaardelijk, dat bij volledige betaling van alle vorderingen het eigendom van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen zonder meer op de klant overgaat en hij onbeperkt recht heeft op de overgedragen vorderingen. Indien de waarde van de bestaande zekerheden in totaal meer dan 20% hoger is dan de afgedekte vorderingen, zijn wij verplicht om op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrij te geven. Voor de waardering van de zekerheden is hun realiseerbare waarde als onderpandwaarde bepalend.

9. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke beslaglegging of elke andere bedreiging of aantasting van onze eigendoms- en vorderingsrechten door derden, door het overhandigen van het proces-verbaal van de beslaglegging en eventuele overige documenten, en dient alles in het werk te stellen om onze rechten te beschermen.

10. Wij hebben te allen tijde het recht om het magazijn en de bedrijfsruimtes van de klant te betreden om de goederen onder eigendomsvoorbehoud weg te halen, af te scheiden of te markeren. De klant dient ons op verzoek alle relevante informatie over de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verstrekken en de nodige documenten te overhandigen. De klant is verplicht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud op zijn kosten ten gunste van ons volledig te verzekeren en ons op verzoek een bewijs van een dergelijke verzekering te verstrekken. Hij draagt hierbij reeds alle daaruit voortvloeiende verzekeringsrechten aan ons over; wij nemen de overdracht aan.

11. De uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als een ontbinding van de overeenkomst. Het recht van de klant op het bezit van de goederen onder eigendomsvoorbehoud vervalt indien hij zijn verplichtingen uit deze of enige andere overeenkomst niet nakomt. Wij hebben dan het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud zelf in ons bezit te nemen en deze, onverminderd de betalings- en andere verplichtingen van de klant jegens ons, zo goed mogelijk te gelde te maken door onderhandse verkoop of veiling. De opbrengst van de verkoop wordt na aftrek van de kosten verrekend met de verplichtingen van de klant. Een eventueel overschot wordt aan hem uitbetaald.

12. Indien het eigendomsvoorbehoud of de overdracht nietig is volgens het recht van het gebied waar de goederen zich bevinden, dan wordt de zekerheid die overeenkomt met het eigendomsvoorbehoud of de overdracht in dit gebied geacht te zijn overeengekomen. Is hierbij de medewerking van de klant vereist, dan dient hij alle maatregelen te nemen die nodig zijn om dergelijke rechten vast te stellen en in stand te houden.


X. OVERIGE VOORWAARDEN

1. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor beide delen van de overeenkomst is D-69412 Eberbach. Wij hebben ook het recht om bij de algemene bevoegde rechtbank van de klant een eis tegen de klant in te dienen.
2. Voor de rechtsverhoudingen tussen ons en de klant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

3. Mochten een of meerdere van deze voorwaarden en contractuele bepalingen nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige bepalingen moeten zodanig worden geherinterpreteerd dat het wettelijke en economische doel dat met de oorspronkelijke bepalingen nagestreefd werd, wordt bereikt. Hetzelfde geldt indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst een leemte in de overeenkomst aan het licht komt die moet worden opgevuld. De contractanten verbinden zich ertoe de nietige bepalingen onmiddellijk door rechtsgeldige overeenkomsten te vervangen of de contractuele leemte op te vullen.

4. Voor het doel van de contractuele relatie worden de gegevens van de klant door ons opgeslagen.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.